Meet Our Speakers

Assist. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี

Digital Economy Promotion Agency (DEPA)